Документы


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
LIEPĀJAS PILSĒTAS PLUDMALES LIETOŠANAS UN APSAIMNIEKOŠANAS NOTEIKUMI
2008. gada 17. janvārisNr. 4
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta 2.punktu un Ministru kabineta 1998.gada 11.augusta noteikumiem Nr.300 "Peldvietu iekārtošanas un higiēnas noteikumi"
NOLEMJ:
1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka Liepājas pilsētas pludmales lietošanas un apsaimniekošanas kārtību, kā arī zonējumu (pielikumā): 1.1. Zilā karoga peldvieta no Kūrmājas prospekta līdz Jūrmalas ielai; 1.2. Sērfotāju, kaitotāju zona no Jūrmalas ielas līdz Pērkones ielai; 1.3. Dienvidrietumu dzīvojamā rajona peldvieta; 1.4. Nūdistu pludmale no plānotā Baltijas jūras parka robežas (plānotā Jahtu iela) ~ 400 m virzienā uz dienvidiem. 2. Pludmales un peldvietas apsaimniekotājam ir šādi pienākumi: 2.1. veikt pludmales sagatavošanu peldsezonai katru gadu līdz 15.maijam; 2.2. uzkopt un izvest atkritumus peldsezonas laikā no 15.maija līdz 15.septembrim katru dienu līdz pulksten 08.00, bet dienas laikā pēc vajadzības; 2.3. uzkopt pludmali laikā no 15.septembra līdz 15.maijam saskaņā ar līguma nosacījumiem; 2.4. nodrošināt smilšu virskārtas irdināšanu un smilšu virskārtas sijāšanu divas reizes nedēļā, bet nepieciešamības gadījumā - katru dienu; 2.5. organizēt pludmales apsaimniekošanas darbus: atkritumu tverņu/urnu, pārvietojamo tualešu, pārģērbšanās kabīņu, soliņu, gājēju celiņu laipas, informācijas dēļu un zīmju, bērnu rotaļu un sporta aprīkojumu, kā arī cita pludmales inventāra izvietošanu pludmalē, to uzturēšanu un remontu; 2.6. norobežot ar bojām un informatīvām brīdinājuma zīmēm: 2.6.1. peldēšanas zonu peldvietās uz trešā sēkļa paralēli krastam, 2.6.2. kaitošanas un sērfošanas zonu perpendikulāri krastam līdz otrajam sēklim, 2.6.3. kaitošanas un sērfošanas, kā arī aktīvās atpūtas krasta zonas apzīmēt ar informatīvi brīdinošām zīmēm; 2.7. iztukšot atkritumu tvertnes un urnas vienu reizi dienā, bet brīvdienās, masu pasākumu laikā, laikposmos, kad ir augsta gaisa temperatūra, pēc nepieciešamības, vairākas reizes dienā. 2.8. uzturēt tehniskā kārtībā pārvietojamās tualetes, nodrošināt to uzkopšanu, fekāliju izvešanu, koncentrāta un dezinfekcijas līdzekļu uzpildīšanu veikt ne retāk kā vienu reizi dienā; 2.9. neparedzēta piesārņojuma gadījumā apsaimniekotājam vai glābšanas dienestam informēt Liepājas pilsētas pašvaldības Vides daļu, Valsts Vides dienesta Liepājas reģionālo vides pārvaldi un Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Liepājas jūras kontroles sektoru un sakopt pludmali saskaņā ar norādījumiem. 3. Par drošību uz ūdens peldēšanas akvatorijā, kas nozīmēts ar norobežojošām bojām, Dienvidrietumu peldvietā un peldvietā pie stadiona peldsezonas laikā atbild Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJA" (turpmāk - Liepājas pilsētas Pašvaldības policija) pludmales glābšanas dienests. Pārējā pludmales teritorijā, kā arī Dienvidrietumu pludmalē un Pludmalē pie stadiona laikā, kad pie glābšanas stacijām uzvilkts Sarkanais karogs (pludmale slēgta, peldēties aizliegts), par drošību uz ūdens un krastā atbild paši pludmales apmeklētāji. 4. Liepājas pilsētas pludmalē, kāpu joslā un peldēšanas akvatorijā aizliegts: 4.1. piegružot pludmali un kāpu joslu ar atkritumiem, ierakt tos smiltīs, mest ūdenī; 4.2. bojāt pārģērbšanās kabīnes, soliņus, gājēju celiņus, pārvietojamās tualetes un jebkuru citu pludmales inventāru; 4.3. izvest pastaigā suņus un citus mājdzīvniekus, peldināt tos; 4.4. izrakt vai citādi bojāt kāpu aizsargstādījumus, lauzt koku un krūmu zarus, bojāt mizu, plūkt lapas, ziedus un augļus; 4.5. ķert un iznīcināt savvaļas dzīvniekus, izpostīt putnu ligzdas; 4.6. ierīkot naktsmītnes, celt teltis un kurināt ugunskurus, izņemot tam speciāli paredzētās un aprīkotās vietās; 4.7. izmantot jebkāda veida stikla taras izstrādājumus; 4.8. veikt rakšanas darbus un iegūt smiltis; 4.9. braukt ar motorizētiem transporta līdzekļiem un mopēdiem, izņemot specializēto transportu pludmales apsaimniekošanai un uzraudzībai, operatīvo transportu; 4.10. peldvietās braukt ar laivām, ūdens motocikliem, vējdēļiem u.c., izņemot glābšanas dienesta ūdens transporta līdzekļus; 4.11. peldēties tālāk par peldvietās izvietotajām norobežojošām zīmēm (bojām), bet ja nav izvietotas bojas, tālāk par 3.jūras sēkli; 4.12. peldēties laikā, kad peldvietā uzvilkta peldēšanās aizlieguma zīme Sarkanais karogs; 4.13. peldēties bērniem vecumā līdz 12 gadiem bez vecāku uzraudzības; 4.14. smēķēt tam neparedzētās vietās. 5. Liepājas pilsētas pludmalē atļauts: 5.1. peldēt līdz speciāli norobežojošām bojām; 5.2. saskaņā ar tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas normatīvajos aktos noteikto smēķēšanas ierobežošanas principu (šobrīd likuma "Par tabakas izstrādājumu, realizāciju, reklāmas un lietošanas ierobežošanu" 11.panta ceturtā daļa) pludmalē smēķēšana atļauta īpaši paredzētās vietās, kas apzīmētas ar informācijas zīmi "Atļauts smēķēt"; 5.3. nodarboties ar sērfošanu un/vai kaitošanu tam paredzētajā vietā; 5.4. rīkot publiskus sporta, izklaides un atpūtas pasākumus, iepriekš saņemot Liepājas pilsētas Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas izdotu atļauju. 6. Noteikumu izpildi kontrolē Liepājas pilsētas Pašvaldības policija. 7. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
Nosūtāms: Установлены согласно пункту 2 статьи 43 закона «О самоуправлении» и Правилам Кабинета министров № 300 «Правила устройства и гигиены в местах для купания» от 11 августа 1998 года ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 1. Эти обязательные правила (далее – правила) определяют порядок пользования Лиепайским городским пляжем, а также зонирование: 1.1. Пляж Синего флага от проспекта Курмаяс до улицы Юрмалас; 1.2. Зона для серферов и кайтеров от улицы Юрмалас до улицы Перконес; 1.3. Пляж Юго-западного района; 1.4. Нудистский пляж примерно в 400 метрах к югу от запланированной границы Парка Балтийского моря (запланированная улица Яхту). 2. Обязанности занимающихся на территории пляжа хозяйственной деятельностью: 2.1. производить подготовку пляжа к купальному сезону ежегодно до 15 мая; 2.2. убирать и вывозить отходы во время купального сезона с 15 мая по 15 сентября ежедневно до 08.00, а в течение дня – по необходимости; 2.3. убирать пляж с 15 сентября по 15 мая согласно с условиями договора; 2.4. обеспечивать разрыхление и просеивание верхнего слоя песка два раза в неделю, а в случае необходимости – ежедневно; 2.5. организовать хозяйственные работы на пляже: установку, поддержание и ремонт контейнеров / урн для отходов, передвижных туалетов, кабинок для переодевания, скамеек, пешеходных мостков, информационных стендов и знаков, оборудования для игр и спорта, а также другого пляжного инвентаря; 2.6. ограничить буями и информативными предупреждающими знаками: 2.6.1. зону для купания на третьей мели параллельно берегу, 2.6.2. зону для кайтинга и серфинга перпендикулярно берегу до второй мели, 2.6.3. зону для кайтинга и серфинга, а также зоны для активного отдыха обозначить информативными предупреждающими знаками; 2.7. очищать контейнеры и урны для отходов один раз в день, а в выходные, во время массовых мероприятий и в периоды с высокой температурой воздуха, по необходимости, несколько раз в день; 2.8. содержать в техническом порядке передвижные туалеты, обеспечить их уборку, вывоз фекалий, заливку концентрата и средств для дезинфекции производить не реже одного раза в день; 2.9. в случае непредвиденного загрязнения занимающимся хозяйственной деятельностью или службе спасения сообщить в Отдел среды Лиепайского городского самоуправления, Лиепайское региональное управление среды Государственной Службы среды и Лиепайский сектор морского контроля Управления моря и внутренних вод и убрать пляж согласно указаниям. 3. За безопасность на воде в акватории, обозначенной ограничительными буями, на Юго-западном пляже и пляже у стадиона во время купального сезона отвечает пляжная служба спасения учреждения Лиепайского городского самоуправления «ЛИЕПАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ» (далее – Лиепайская городская Полиция самоуправления). На остальной территории пляжа, а также на Юго-западном пляже и пляже у стадиона, когда на спасательной станции поднят Красный флаг (пляж закрыт, купаться запрещено), за безопасность на воде и на берегу отвечают сями посетители пляжа. 4. На Лиепайском городском пляже, в полосе дюн и в акватории для купания запрещено: 4.1. засорять пляж и полосу дюн отходами, закапывать их в песок, бросать в воду; 4.2. повреждать кабинки для переодевания, скамейки, пешеходные мостки, передвижные туалеты и любой другой пляжный инвентарь; 4.3. выводить на прогулку собак и других домашних животных, купать их; 4.4. выкапывать или другим способом повреждать защитные насаждения в дюнах, ломать ветви деревьев и кустов, повреждать кору, срывать листья, цветы и плоды; 4.5. ловить и убивать диких животных, разорять птичьи гнезда; 4.6. устраивать ночевки, разбивать палатки и жечь костры, за исключением специально предусмотренных и оборудованных для этого мест; 4.7. использовать любую стеклянную тару; 4.8. производить раскопки и вывозить песок; 4.9. ездить на моторизованных транспортных средствах и мопедах, исключая специализированный транспорт для хозяйственной деятельности и надзора за пляжем, оперативный транспорт; 4.10. в местах для купания кататься на лодках, водных мотоциклах, парусных досках и др., исключая водные транспортные средства службы спасения; 4.11. купаться за ограничительными знаками (буями) в местах для купания, а если буи не установлены – за третьей мелью; 4.12. купаться, когда на месте для купания вывешен запрещающий знак Красный флаг; 4.13. купаться детям в возрасте до 12 лет без присмотра родителей; 4.14. курить в не предусмотренных для этого местах. 5. На Лиепайском городском пляже разрешено: 5.1. купаться до специальных ограничительных буев; 5.2. согласно с принципом ограничения курения, установленным нормативными актами о реализации, рекламе и употреблении табачных изделий (на сегодня – часть четвертая статьи 11 закона «Об ограничении реализации, рекламы и употребления табачных изделий»), курение на пляже разрешено в специально предусмотренных местах, которые обозначены информативным знаком «Разрешено курить»; 5.3. заниматься серфингом и / или кайтингом в предусмотренном для этого месте; 5.4. организовать публичные спортивные и развлекательные мероприятия и массовый отдых, предварительно получив разрешение Комиссии по заявлениям о публичных развлекательных и праздничных мероприятиях города Лиепаи. 6. Исполнение правил контролирует Лиепайская городская Полиция самоуправления. 7. Правила в ступают в силу на следующий день после их публикации в газете «Латвияс Вестнесис». Благодарю Alex за инфо и перевод. Ссылка: http://www.liepaja.lv/page/108?action=description&project_id=13363


Комментариев нет: